Noun china has 4 senses
 1. China, People's Republic of China, mainland China, Communist China, Red China, PRC - a communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world
  --1 is a kind of Asian country, Asian nation
  --1 is a part of Asia
  --1 has parts:
   Chinese Wall, Great Wall, Great Wall of China; Manchuria; Beijing, Peking, Peiping, capital of Red China; Chongqing, Chungking; Guangzhou, Kuangchou, Kwangchow, Canton; Gansu, Kansu, Gansu province; Hebei, Hopei, Hopeh, Hebei province; Hunan, Hunan province; Szechwan, Sichuan, Szechuan, Szechwan province; Yunnan, Yunnan province; Luda, Luta; Luoyang, Loyang; Lushun, Port Arthur; Hangzhou, Hangchow; Nanchang, Nan-chang; Nanning, Nan-ning; Nanjing, Nanking; Shanghai; Shenyang, Mukden, Moukden, Fengtien; Taiyuan; Tangshan; Tianjin, Tientsin, T'ien-ching; Grand Canal; Wuhan; Xian, Sian, Singan, Changan, Hsian; Xinjiang, Sinkiang, Xinjiang Uighur Autonomous Region; Inner Mongolia, Nei Monggol; Hong Kong; Amur, Amur River, Heilong Jiang; Brahmaputra, Brahmaputra River; Gan Jiang, Kan River; Huang He, Hwang Ho, Yellow River; Kunlun, Kunlun Mountains, Kuenlun, Kuenlun Mountains; Mekong, Mekong River; Nan Ling; Tien Shan, Tyan Shan; Chang Jiang, Chang, Yangtze, Yangtze River, Yangtze Kiang; Zhu Jiangi, Canton River, Chu Kiang
  --1 has members: Chinese
  --1 has particulars: Cathay
 2. china - high quality porcelain originally made only in China
  --2 is a kind of
  porcelain
  --2 has particulars: bone china; crackle, crackleware, crackle china
 3. Taiwan, China, Nationalist China, Republic of China - a government on the island of Taiwan established in 1949 by Chiang Kai-shek after the conquest of mainland China by the communists led by Mao Zedong
  --3 is a kind of island
  --3 is a part of South China Sea
  --3 has parts: Taipei, Taipeh, capital of Taiwan; Taichung
  --3 has members: Chinese; Taiwanese
 4. chinaware, china - dishware made of china
  --4 is a kind of crockery, dishware
  --4 has particulars: willowware, willow-pattern
,
TOP